^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Baner text 1

Baner text 2

Baner text 3

Baner text 4

Baner text 5

Get Adobe Flash player
หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
ผู้ป่วยนอก1 ในห้องบัตร 1101 บริหาร 1  ปิยะนุช 1901 ทันตกรรม1  โต๊ะรับบัตร 1801
ผู้ป่วยนอก2  ในห้องบัตร 1102 บริหาร 2  เพ็ญพร 1902 ทันตกรรม2  ห้องทำฟัน 1802
รับบัตร  โต๊ะรับบัตร 1103 บริหาร 3  ญาณัช 1903 ทันตกรรม3  ในห้องทำงาน  1803
ศูนย์เปล   1104 บริหาร 4  แฟ๊ก รพ. 1904 ศูนย์คุณภาพ1ประริณา 1201
ห้องตรวจ1 1105 บริหาร 5  หัทยา การเงิน 1905 ศูนย์คุณภาพ2 คอมฯ 1202
ห้องตรวจ2 1106 บริหาร 6  ขวัญสุดา การเงิน 1906 ศูนย์คุณภาพ3สมจารี  1203
ห้องตรวจ3 1107 บริหาร 7  ธนัชนันท์  การเงิน 1907 สต๊อกห้องยา 3701
ห้องตรวจ4 1108 ห้องประชุม 1908 สต๊อกห้องเวช 3801
โต๊ะซักประวัติ สุพัฒตรา 1109 ห้องเก็บเงิน   1909 ห้องประชุมใหม่ 3901
โต๊ะซักประวัติ 1110 ผู้ป่วยในชั้น1/1   2101  ยาม 3904
ห้องตรวจภายใน 1111 ผู้ป่วยในชั้น1/2 2102  แฟ๊กรพ.  044-650317  ต่อ 1904
ห้องอัลตร้าซาวล์ 1112 ผู้ป่วยในชั้น1/3   2103    
โต๊ะนัด 1113 ผู้ป่วยในชั้น2/1   2201  สสอ. 7000
ห้องสิทธิบัตร  อภิญญา 1204 ผู้ป่วยในชั้น2/2 2202  สอ.บ้านแก 7001 
ห้องสิทธิบัตร อารีย์ 1205 ผู้ป่วยในชั้น2/3 2203  สอ.ทองหลาง 7002
ห้องเภสัช1  1301 ห้องพักแพทย์ 2204  สอ.บ้านบาก 7003 
ห้องเภสัช2  ในห้องทำงาน 1302 ห้องทองคำ 2205  สอ.แดงใหญ่ 7004 
ห้องเภสัช3  ห้องจ่ายยา 1303 ห้องฝังเข็ม1 2301  สอ.หนองเยือง 7005 
ห้องเภสัช4  ห้องจ่ายยา 1304 ห้องฝังเข็ม2 2302    
ห้อง LabรับLab 1401 ห้องฝ่ายการ1  ภาวินี 2401    
ห้อง ลงLab 1402 ห้องฝ่ายการ2 ปริณา 2402    
ห้อง Labสำนักงาน 1403 ห้องเวชปฏิบัติ 1 2501    
ห้องเบาหวาน1 สุพิชา 1114 ห้องเวชปฏิบัติ 2  จำเนียรสุข 2502    
ห้องเบาหวาน2  สุมาลี 1115 ห้องเวชปฏิบัติ 3 2503    
ห้องคลินิกพิเศษ อรอนงค์ 1116 ห้องเวชปฏิบัติ 4 2504    
ห้องสหกรณ์ 1206 ห้องเวชปฏิบัติ 5 2505    
ห้องX-ray 1501 ห้องเวชปฏิบัติ 6 2506    
ER1 1601 โรงรถ 3101    
ER2 1602 โรงครัว1 ณพรรศมล 3201    
OR1 1701 โรงครัว2 ห้องประกอบอาหาร 3202    
OR2 1702 โรงนึ่ง 3301    
รอคลอด1 1703 ซักฟอก 3302    
รอคลอด2  อัญชลี 1704 สต๊อกบริหาร 3401    
รอคลอด3 1705 สต๊อก OR 3501    
หลังคลอด1 1706 ศูนย์ช่าง 3601    
หลังคลอด2 1707 โรงไม้ 3602