^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Baner text 1

Baner text 2

Baner text 3

Baner text 4

Baner text 5

Get Adobe Flash player

Login Form

 

 โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์

 

                                                                                                              คู่มือ ITA 62 กระทรวง

 

 

ITA 2561
EB 1
EB 2
EB 3
EB 4  
EB 5  
EB 6  
EB 7  
EB 8  
EB 9  
EB 10  
EB 11  
EB 12  

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

 

ITA  2561       

 ITA 2562 ไตรมาส3

 

                                     
EB 1  EB1  รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561    
EB 2 (1)  

EB2
1.กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
 2.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 (งบดำเนินงาน)
 
3.แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562 (งบลงทุน)

 4.หนังสือแสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2562

 5.คำสั่งมอบหมายปิดและปลดการประกาศแผนฯ
 
6.ภาพถ่ายการปิดและปลดการประกาศแผน
 7.รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562  (งบลงทุน) ทุกไตรมาส
 8.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ (งบดำเนินการ) ทุก 6 เดือน
 9.หลักฐานใบสำคัญการจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง
10.หลักฐานการสั่งการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ สธ 0217/ว3001  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
11.หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวพันของเจ้าหน้าที่กับผู้ค้า
       
            

   
EB 2 (2)    EB3 - 4
1.หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงิน 5,000 บาท
2.หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่มีงบประมาณสูงสุดา
3.สรุปผลการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร. 1 บนเว็บไซต์หน่วยงาน

   
EB 3 (1)  

 EB5 - 7 

1.ทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ
2.หลักฐานแสดงโครงการตามภารกิจที่หน่วยงานเลือก
3.รายงานการประชุมแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียถึงปัญหาที่นำไปสู่การจัดทำโครงการ
4.หลักฐานแสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมทำแผน
5.หลักฐานแสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมดำเนินโครงการ

     

   
EB 3 (2)    EB8 
1.บันทึกเสนอให้ผู้บริหารลงนามในกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
2.ข้อสั่งการในการวางกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
3.รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลและปัญหาอุปสรรค ทุก ๖ เดือน
   
EB 4 (1)  

 EB9 
1.เว็บไซต์หน่วยงานมีข้อมูลครบทั้ง 9 ข้อ(23 รายการ)
2.บันทึกเสนอ ผู้บริหารทราบและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชนผ่านทางเว็บไซต์

       

   
EB 4 (2)    EB10 
 1.เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการการประจำปี 2562
 2.บันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
 
3.เปิดเผยแผนในเว็บไซต์หน่วยงาน
   
EB 4 (3)    EB11 
 
1.รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนประจำปี 2561        
   
EB 6    EB12 

 1.ผลการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามแผน ทุก 4 เดือ

   
EB 7 (2)    EB13 
1.คำสั่งหรือมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
2.บันทึกเสนอให้ผู้บริการลงนามในมาตรการ
3.หลักฐานการประชุมชี้แจงมาตรการ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
   
EB 7 (3)  

 EB14
1.หลักฐานการประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น และดีมาก
2.บันทึกเสนอให้ผู้บริหารทราบ และมีหลักฐานการประกาศ

     

   
EB 8 (1)  

 EB15

1.บันทึกขอให้ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตจำนงสุจริต

2.บันทึกขอเผยแพร่เจตจำนงสุจริตที่ผู้บริหารลงนาม
3.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   
EB 8 (2)  

 EB16
1.คำสั่งมอบอำหมายผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
2.หลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน
3.คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
4.คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
5.แผน ขั้นตอน การร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
6.รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
7.รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

   
EB 8 (3)  

 EB17

1.มาตการป้องกันการรับสินบนในการให้และรับของขวัญ รวมทั้งกลไก            ติดตามและการรายงานผล
2.บันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่
3.หลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
4.การเผยแพร่มาตรการ(ให้และรับของขวัญ)ทางเว็บไซต์
5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
6.สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(ให้และรับของขวัญ) ทุก 4 เดือน
7.รูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
8.บันทึกรายงานผลการติดตาม(ให้และรับของขวัญ)ต่อผู้บริหาร และขอ       อนุญาติเผยแพร่รู
9.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
10.มาตการป้องกันการรับสินบนในหน่วยงานรวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
11.หลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
12.การเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบน
13.สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน
14.รูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
15.บันทึกรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหาร
16.มาตการป้องกันการรับสินบนในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
17.บันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่
18.หลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
19.มาตรการ(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)
20.สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง) ทุก 4 เดือน

21.รูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
22.บันทึกรายงานผลการติดตาม(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)

23.มาตการป้องกันการรับสินบนในการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
24.หลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
25.มาตรการ(เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค)

26.สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค) ทุก 4 เดือน

27.รูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
28.บันทึกรายงานผลการติดตาม(เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค)
29.มาตการป้องกันการรับสินบนในมาตรการที่กระทรวงเน้น รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
30.การแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
31.มาตรการ(ตามมาตรการที่กระทรวงเน้น)

 32.สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการตามที่กระทรวงเน้นทุก 4 เดือน
33.รูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
34.บันทึกรายงานผลการติดตาม(ตามมาตรการที่กระทรวงเน้น)


 

 

 

 

   
EB 8 (4)  

 EB18
1.โครงการที่เสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ซื่อสัตย์

2.บันทึกขออนุมัติโครงการ

3.ภาพรายงานการจัดทำโครงการ

4.บันทึกรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการต่อผู้บังคับบัญชา

 

   
EB 9 (1)  

EB19

1.หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่
2.รายการสมาชิกของกลุ่ม

3.วัตถุประสงค์ของกลุ่ม
4.ระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม

5.หลักฐานที่กลุ่มพยายามปรับปรุงการบริหารงานให้โปร่งใส
6.หลักฐานความริเริ่มของกลุ่มเพื่อสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์

 

 

   
EB 9 (2)  

 EB20-21

 

1.การประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
2.รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเห็น
3.รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
4.บันทึกเสนอผู้บริหารให้ทราบผลการวิเคราะห์

   
EB 9 (3)  

 EB22

1.หลักฐานการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

2.รายชื่อผู้เข้าประชุม(หรือผู้ร่วมกิจกรรม)
3.ภาพถ่ายประกอบการให้ความรู้
4.บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบผลการจัดการประชุมให้ความรู้
5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

   
EB 9 (4)  

 EB23

1.แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
2.แผนครบองค์ประกอบ

3.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบแผน

 

   
EB 10 (1)  

 EB24
1.รายงานผลการกำกับติดตามแผนในไตรมาสที่ 2,4

2.บันทึกเสนอผู้บริหารทราบผลการติดตาม

   
EB 10 (2)  

 EB25

1.กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.บันทึกการเสนอผู้บริหารให้ลงนามในกรอบการปฏิบัติงาน

3.การประชุมชี้แจงกรอบ

4.หลักฐานการแจ้งเวียนกรอบ

5.รายงานผลการดำเนินการตามกรอบ

 

 

   
EB 11 (2)  

 EB26

1ประชาชน.กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือให้บริการ

2.การเผยแพร่กระบวนการให้ความสะดวกทางเว็บไซต์