^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Baner text 1

Baner text 2

Baner text 3

Baner text 4

Baner text 5

Get Adobe Flash player

Login Form

                     แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA 63)


EB1   

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสังการและปรากฏการขอ
อนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

  1.1.  บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562

  1.2   ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการให้นำรายงานเผยแพร่ใน Web Site  

  1.3  ในใบบันทึกมีการขออนุญาติเผยแพร่บน Web Site ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่มีลักษณะเป็นรูป
เล่มรายงาน โดยต้องนาเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 5 องค์ประกอบ

     2.1  การวิเคราะห์ความเสี่ยง

   2.2  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค /ข้อจำกัด

   2.3  การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

   2.4  แนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อที่ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

    3.1  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   3.2  แนบคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web site

   3.3  Capture หน้าจอ + Print Screen จาก Wen site ของหน่วยงาน

 
EB 2
 

1.1  บันทึกข้อความ ลงนามคาสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฎการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

1.2 บันทึกข้อความ ลงนามคาสั่ง/ข้อสั่งการ เกี่ยวกับมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน
การดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อที่ 2.1  คำสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอานาจข้อสั่งการ 

ข้อที่ 3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วยวิธีการ
ขั้นตอน ระยะเวลาดาเนินการ การกาหนดกลไกการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง และผู้ที่มีหน้าที่ในการดาเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

3.1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ภายใน 30 วันทาการ ระบุวันที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในการอธิบายข้อคาถาม วันที่ได้ทาการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

      3.1.1.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563    3.1.1.2  เงินบำรุง ปี 2563

3.1.1      บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

 3.1.2   ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ใน ในช่องทางอื่น

 3.1.3     หนังสือจัดสรรงบประมาณ

 3.1.4     แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ที่ได้รับหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

3.1.5     คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

 3.1.6     ภาพถ่ายการเผยแพร่แผน ฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

 3.1.7     แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 3.1.8  Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน


3.2 รายงานผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ตามรอบระยะเวลา ที่กาหนดในกรอบแนวทาง

3.2.1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

3.2.2 ในบันทึกข้อความปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

   

ตุลาคม 62      พฤศจิกายน 62    ธันวาคม 62     มกราคม 63     กุมภาพันธ์ 63    มีนาคม 63 
เมษายน 63     พฤษภาคม 63      มิถุนายน 63    กรกฏาคม 63   สิงหาคม 63      กันยายน 63

 3.2.3  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

ตุลาคม 62      พฤศจิกายน 62    ธันวาคม 62    มกราคม 63    กุมภาพันธ์ 63    มีนาคม 63   
เมษายน 63     พฤษภาคม 63  มิถุนายน 63    กรกฏาคม 63   สิงหาคม 63   กันยายน 63

3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 ตุลาคม 62    พฤศจิกายน 62    ธันวาคม 62    มกราคม 63    กุมภาพันธ์ 63    มีนาคม 63   
เมษายน 63    พฤษภาคม 63      มิถุนายน 63   กรกฏาคม 63   สิงหาคม 63   กันยายน 63

3.2.5  Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 ตุลาคม 62      พฤศจิกายน 62    ธันวาคม 62    มกราคม 63      กุมภาพันธ์ 63    มีนาคม 63   
เมษายน 63      พฤษภาคม 63      มิถุนายน 63    กรกฏาคม 63   สิงหาคม 63       กันยายน 63


3.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญา

3.3.1   มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

3.3.2  หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อง
ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ

          จัดจ้างและผู้เสนองาน

 3.3.3 หนังสือแจ้งเวียนของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่มี 2 แบบ

3.3.4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้   เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                   แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen
จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.3.6  หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2563 

       1)  ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน100,000 บาท

       2)  ชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน100,000 บาท

 EB 3

1.1 เอกสารารเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง(ภาพถ่ายหน้าจอ)

       1.1.1.วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ

1.2  เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง(ภาพถ่ายหน้าจอ)
2.วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ

 1.3 กรณีที่หน่วยงานมีแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5,000  ให้แสดงหลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างใน website ของหน่วยงาน                    และปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์

1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

1.5  Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 EB 4 

ข้อที่ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

 ตุลาคม 62       พฤศจิกายน 62    ธันวาคม 62    มกราคม 63    กุมภาพันธ์ 63    มีนาคม 63 
 เมษายน 63     พฤษภาคม 63   มิถุนายน 63        กรกฏาคม 63   สิงหาคม 63   กันยายน 63

ข้อที่ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

ตุลาคม 62      พฤศจิกายน 62      ธันวาคม 62    มกราคม 63      กุมภาพันธ์ 63    มีนาคม 63 
เมษายน 63     พฤษภาคม 63      มิถุนายน 63    กรกฏาคม 63   สิงหาคม 63       กันยายน 63

ข้อที่ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านweb site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อที่ 3.2   Print Screen จาก Web site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่น

EB5      ข้อที่ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
ข้อที่ 2 โครงการ
ข้อที่ 3 รายงานประชุม/โครงการ
ข้อที่ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
ข้อที่ 5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ
ข้อที่ 6  
EB6      ข้อที่ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
ข้อที่ 2 โครงการ
ข้อที่ 3 รายงานประชุม/โครงการ
ข้อที่ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
ข้อที่ 5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนาเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ข้อที่ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ
Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน
EB7      ข้อที่ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
ข้อที่ 2 โครงการ
ข้อที่ 3 รายงานประชุม/โครงการ
ข้อที่ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
ข้อที่ 5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนาเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ข้อที่ 6  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ
Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน
EB8      ข้อที่ 1  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนา
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ข้อ 2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 4 รายงานผลการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ข้อที่ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ
Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน
EB9      ข้อที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
ข้อที่ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
ข้อที่ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ข้อที่ 5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ข้อที่ 6  รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ข้อ 7  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 8 มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อ 9  มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 )
EB10      ข้อที่ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน
ข้อที่ 2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน
EB11      ข้อที่ 1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน 
ข้อที่ 2  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
EB12      ข้อที่ 1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของหน่วยงาน
ข้อที่ 2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุ
EB13      ข้อที่ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ข้อที่ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ข้อที่ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
ข้อที่ 5 หนังสือแจ้งเวียน
EB14     ข้อที่ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติ
            ราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ
ข้อที่ 3 ภาพถ่ายประกอบ
EB15     

ข้อที่ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ

 สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อที่ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
ข้อที่ 3 ภาพถ่ายประกอบ
ข้อที่ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
EB16      ข้อที่ 1 คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
ข้อที่ 2 หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application
หรือช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยงาน
             กำหนดตามความเหมาะสม
ข้อที่ 3 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประฟฤติมิชอบ
ข้อที่ 4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงานทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart  ที่ติดบริเวณหน่วยงาน
ข้อที่ 5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ข้อที่ 7 บันทึกข้อความรับทราบกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน
ข้อที่ 8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB17      ข้อที่ 1 บันทึกข้อความลงนามสั่งการ/ข้อสั่งการ สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ข้อที่ 2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด 
ข้อที่ 3 หลักฐานแจ้งเวียน
ข้อที่ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด
ข้อที่ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB18      ข้อที่ 1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ /กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ข้อที่ 2 โครงการ/กิจกรรม  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
ข้อที่ 3 มีลักษณะเป็นภาพกิจกรรม หรือรายงาน ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
ข้อที่ 4 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครการ /กิจกรรม  ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรมวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
EB19      หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เป็นทางการ เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานที่โปร่งใส
EB20      ข้อที่ 1  หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อที่ 2 สรุปผลรายงานการประชุม
ข้อที่ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อที่ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB21      ข้อที่ 1 บันทึกข้อความลงนามสั่งการ/ข้อสั่งการ สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ข้อที่ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อที่ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
ข้อที่ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อที่ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB22      ข้อที่ 1 หลักฐานการจัดประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                      แก่เจ้าหน้าที่
ข้อที่ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ข้อที่ 3 ภาพถ่ายประกอบ
ข้อที่ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ รายงานสรุปผลการจัดประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ 
ข้อที่ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB23      ข้อที่ 1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
ข้อที่ 2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปีงบประมาณ 2563
ข้อที่ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB24      ข้อที่ 1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน
ข้อที่ 2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
ข้อที่ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB25      ข้อที่ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ
ข้อที่ 2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อที่ 3 หลักฐานการประชุมชี้แจง
ข้อที่ 4 หลักบานหนังสือแจ้งเวียน
ข้อที่ 5 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบ และแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
            ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อที่ 6  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB26      หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน
ระยะเวลาที่ใช้ 
 ข้อ 2 ภาพถ่ายประกอบ
ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน