^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Baner text 1

Baner text 2

Baner text 3

Baner text 4

Baner text 5

Get Adobe Flash player

Login Form

 

 โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์

 

                                                                                                              คู่มือ ITA 62 กระทรวง

 

 

ITA 2561
EB 1
EB 2
EB 3
EB 4  
EB 5  
EB 6  
EB 7  
EB 8  
EB 9  
EB 10  
EB 11  
EB 12  

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

 

ITA  2561       

 ITA 2562

 

            
EB 1  EB1 
     ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์            ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
EB 2 (1)   EB2 (1) 

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการเผยแพร่ฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

 
EB 2 (2)    EB2 (2)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลดประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผลการ จัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างรวมถึงประกาศเผยแพร่เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
 
EB 3 (1)    EB2 (3)
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒
 
EB 3 (2)    EB2 (4)

หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ และแผนการใช้งบประมาณของสำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์


 
EB 4 (1)    EB2 (5)
หนังสือเรียนเพื่อทราบเรื่องสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ไม่มีการจัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
EB 4 (2)    EB2 (6)
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ เรื่อง กระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
EB 4 (3)    EB2 (7)
แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
EB 6    EB3 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


 
EB 7 (2)    EB4 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 


 
EB 7 (3)      
EB 8 (1)      
EB 8 (2)      
EB 8 (3)      
EB 8 (4)      
EB 9 (1)      
EB 9 (2)      
EB 9 (3)      
EB 9 (4)      
EB 10 (1)      
EB 10 (2)      
EB 11 (2)