^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Baner text 1

Baner text 2

Baner text 3

Baner text 4

Baner text 5

Get Adobe Flash player

99  

 

โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์

สุขภาพดี บริการดี ภาคีเข้มแข็ง

MOPHBR

 ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์

 

 

1.โครงการอบรมการป้องกันผลประโชยน์ทับซ้อนและความรู้กฏ หมายที่เกี่ยวข้อง คปสอ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 2562
2.โครงการเตรียมความพร้อมรองรับอุบัติภัยและสาธรณภัยระดับอำเภอ ประจำงบประมาณ 2562
3.รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
4.คำสั่ง 33  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพฯ
5.แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์
6.กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบบ้านใหม่ไชยพจน์
7.รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
8.คู่มือการจัดการและการปฏิบัตองานเรื่องร้องเรียนทาง Web site
9.รายงานปฏิบัติการป้องกันและปราปปรามการทุจริตมิชอบประจำปีงบประมาณ 2561
10.รายงานความเสี่ยงผลประโชยน์ทับซ้อน
11.คู่มือกิจกรรมการแข่งขันทักษะการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS rally) ระดับ EMR ครั้งที่ ๑
12.กิจกรรมการแข่งขันทักษะการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS rally) ระดับ EMR ครั้งที่ ๑
13.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

 

 

 

 

             ประชาสัมพันธ์แผนงานโรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ใหม่ไชยพจน์

 

 

1.แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
2.จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
3.กฏกระทรวง2560
4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

5.ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ฯ 60

6.แผนรับ-จ่ายโรงพยาบาลปี 62

 

 

 

คำสั่ง พ.ค.2559  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

           คำสั่งคณะกรรมการ HA ปี 2558
          ♦ คำสั่งคณะกรรมการ ENV 
          ♦ คำสั่งคณะกรรมการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติ
          ♦ คำสั่งผู้รับผิดชอบเก็บขยะติดเชื้อ

 

 

28มิ.ย62 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562
30 พ.ค 62 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562
30เม.ย62  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายนคม 2562

 

29มี.ย62  

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562
25 มี.ค.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
21 มี.ค.62  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1 มี.ค.62 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
28 ก.พ.62 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
28 ก.พ.62 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
31 ม.ค.62 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562
22ก.พ.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วครายวัน
20ก.พ.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็น พนักงานขับรถยนต์ + พนักงานทั่วไป
7 ก.พ. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
28 ธ.ค.61 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561
18 ธ.ค.61  ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
30พ.ย. 61 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
13 ธ.ค.61 ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
31ต.ค. 61 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
 30ต.ค.61 รับสม้ครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
12 ต.ค.61 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
5 ต.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1 ต.ค.61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 
31 ส.ค.61 รายงานผลกาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561
28 ก.ย.61 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 61
17 ก.ย.61 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นรายวัน
30 ส.ค.61 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายวัน
29 ส.ค.61 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 61
17 ส.ค.61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวราวัน 
2 ส.ค.61 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
31 พ.ค.61 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม  61
30 เม.ย.61 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 61
30 มี.ค.61 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561
30 มี.ค.61

ประกาศผลสอบคัดเลือดบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
(นักกายภาพบำบัด)

21 มี.ค.61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

5 มี.ค.61

ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

28 ก.พ.61  การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
2 ก.พ.61 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราว
30 ม.ค.61

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561

2 ม.ค.61 

รับสมัครสอบคัดเลอกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน New

30 ธ.ค.60 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560
29 ธ.ค.60   จัดซื้อวัสดุทันตกรรม
26 ธ.ค.60

วิเคราะห์ผลชั่วคราวการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560

15 ธ.ค.60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน  จำนวน 1รายการ

ปีงบประมาณ 2560

15 ธ.ค.60

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วย

คลื่นเสี่ยงความถึ่สูงชนิดหิ้วถือ 2 หัว ปีงบประมาณ 2561

7 ธ.ค.60  ขอนุมัติซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 รายการ
2 ธ.ค.60  จัดซื้อวัสดุการแพทย์
1 ธ.ค.60  แผนจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
11 ต.ค.60  จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิกไฟฟ้า