ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์

 

 

1.โครงการอบรมการป้องกันผลประโชยน์ทับซ้อนและความรู้กฏ หมายที่เกี่ยวข้อง คปสอ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 2562
2.โครงการเตรียมความพร้อมรองรับอุบัติภัยและสาธรณภัยระดับอำเภอ ประจำงบประมาณ 2562
3.รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
4.คำสั่ง 33  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพฯ
5.แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์
6.กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบบ้านใหม่ไชยพจน์
7.รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
8.คู่มือการจัดการและการปฏิบัตองานเรื่องร้องเรียนทาง Web site
9.รายงานปฏิบัติการป้องกันและปราปปรามการทุจริตมิชอบประจำปีงบประมาณ 2561
10.รายงานความเสี่ยงผลประโชยน์ทับซ้อน
11.คู่มือกิจกรรมการแข่งขันทักษะการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS rally) ระดับ EMR ครั้งที่ ๑
12.กิจกรรมการแข่งขันทักษะการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS rally) ระดับ EMR ครั้งที่ ๑
13.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

 

 

 

 

             ประชาสัมพันธ์แผนงานโรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ใหม่ไชยพจน์

 

 

1.แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
2.จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
3.กฏกระทรวง2560
4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

5.ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ฯ 60

6.แผนรับ-จ่ายโรงพยาบาลปี 62