ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์

 

 

 
 
 
.ขอรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
.โครงการอบรมการป้องกันผลประโชยน์ทับซ้อนและความรู้กฏ หมายที่เกี่ยวข้อง คปสอ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 2562
.โครงการเตรียมความพร้อมรองรับอุบัติภัยและสาธรณภัยระดับอำเภอ ประจำงบประมาณ 2562
.รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
.คำสั่ง 33  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพฯ
.แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์
.กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบบ้านใหม่ไชยพจน์
.รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
.คู่มือการจัดการและการปฏิบัตองานเรื่องร้องเรียนทาง Web site
.รายงานปฏิบัติการป้องกันและปราปปรามการทุจริตมิชอบประจำปีงบประมาณ 2561
.รายงานความเสี่ยงผลประโชยน์ทับซ้อน
.คู่มือกิจกรรมการแข่งขันทักษะการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS rally) ระดับ EMR ครั้งที่ ๑
.กิจกรรมการแข่งขันทักษะการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS rally) ระดับ EMR ครั้งที่ ๑
.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

 

 

 

 

             ประชาสัมพันธ์แผนงานโรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ใหม่ไชยพจน์

 

 

1.แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ปี 2563
 2.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ปี 2563
3.แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
4.จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
5.กฏกระทรวง2560
6.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

7.ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ฯ 60

8.แผนรับ-จ่ายโรงพยาบาลปี 62